BIP Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

Konkurs na stanowisko asystenta-doktoranta/asystentki-doktorantki w ramach grantu ERC Starting Grant „Recycling the German Ghosts. Resettlement Cultures in Poland, Czechia and Slovakia after 1945”

Nazwa stanowiska

 • asystent/ka-doktorant/ka (1 osoba)

Zakres prac

 • uczestnictwo w spotkaniach i seminariach zespołu badawczego (on-line, z wyjątkiem spotkania rocznego na żywo);
 • prowadzenie jakościowych badań terenowych w wybranych regionach Polski (Pomorze Zachodnie lub Środkowe) i Czech (północne Czechy w Libercu i okolicach), samodzielnie i wspólnie z zespołem badawczym;
 • indywidualne kwerendy archiwalne we wskazanych archiwach (w zależności od regionu badań);
 • przygotowanie w ciągu 4 lat rozprawy doktorskiej oraz realizacja programu kształcenia SD Anthropos;
 • wspólna analiza zebranych danych badawczych;
 • upowszechnianie wyników badań (udział w konferencjach naukowych, przygotowanie cząstkowych publikacji – artykułów; udział w wydarzeniach promujących badania; przygotowywanie notatek z badań).

Wymagania

 • magisterium z zakresu nauk humanistycznych lub społecznych, historii, antropologii, etnologii, kulturoznawstwa/nauk o kulturze i religii lub pokrewnych;
 • doświadczenie w prowadzeniu badań terenowych i archiwalnych;
 • znajomość języka polskiego i czeskiego (umożliwiająca prowadzenie badań terenowych) i angielskiego (umożliwiająca swobodną komunikację oraz pisanie tekstów);
 • silna motywacja do pracy naukowej i przygotowania rozprawy doktorskiej;
 • gotowość do zaangażowania się w prace zespołu.

Warunki zatrudnienia w ramach grantu

 • planowana data rozpoczęcia zatrudnienia: 1 października 2023 r.;
 • forma zatrudnienia: umowa o pracę na pełen etat (stanowisko asystent/ka-doktorant/ka);
 • czas zatrudnienia: 44 miesiące (na czas realizacji projektu; w przypadku przedłużenia realizacji projektu umowa może zostać przedłużona do zakończenia projektu);
 • wysokość wynagrodzenia przez 44 miesiące: 9 012,50 zł/miesiąc brutto. Kwoty te będą pomniejszone o odpowiednie składki.
  W pozostałym okresie kształcenia w Szkole doktorskiej, doktorant będzie otrzymywał stypendium w wysokości określonej w przepisach prawa.

Link do informacji o projekcie: https://spectralrecycling.ispan.edu.pl/

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z kierowniczką projektu: karolina.cwiek-rogalska@ispan.edu.pl

Wymagane dokumenty

 1. Załączone formularze rekrutacyjne I i II (dostępne na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej Anthropos IPAN – https://anthropos.edu.pl/ogloszenie-rekrutacyjne-na-rok-akademicki-2023-24/) w dwóch plikach w formacie PDF, zawierające:
  1. list motywacyjny adresowany do Dyrektorki IS PAN;
  2. podanie o przyjęcie do Szkoły ze wskazaniem IS PAN jako instytutu, w którym kandydat/ka będzie realizować projekt badawczy, zaadresowane do kierowniczki Szkoły;
  3. projekt rozprawy doktorskiej związanej zakresem tematycznym z grantem „Spectral Recycling” (informacje o projekcie dostępne na stronie https://spectralrecycling.ispan.edu.pl/);
  4. życiorys naukowy ze spisem publikacji i innych osiągnięć naukowych, według wzoru udostępnionego przez Szkołę;
  5. dane dotyczące kształcenia na studiach doktoranckich lub w innej szkole doktorskiej, jeśli dotyczy;
  6. dane kontaktowe pracownika naukowego, który mógłby przedstawić własną opinię o kandydacie, wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych tego pracownika;
  7. kopię odpisu dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, lub zaświadczenie z miejsca kształcenia o uzyskaniu tytułu magistra (w przypadku cudzoziemców – dokumentu równorzędnego), lub zaświadczenie o dopuszczeniu do obrony, która odbędzie się przed 1 października 2023 r., lub zaświadczenie o realizowaniu „Diamentowego Grantu”;
  8. kopię certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego co najmniej na poziomie B2 (lub odpowiednik); w przypadku braku zaświadczenia część rozmowy kwalifikacyjnej może zostać przeprowadzona w języku obcym zgodnie z pkt 1 §5 Zasad rekrutacji.
 2. W osobnych plikach:
  1. kwestionariusz osobowy (według załączonego wzoru);
  2. fotografia twarzy kandydata/ki umożliwiająca jego/jej identyfikację;
  3. kopia pracy magisterskiej, jej odpowiednika lub przykładowego tekstu naukowego w rozumieniu pkt 1 §5 Zasad rekrutacji (w postaci elektronicznego pliku najlepiej w formacie PDF lub na nośniku danych);
  4. dla cudzoziemców spoza krajów członkowskich Unii Europejskiej: poświadczenie dyplomu ukończenia studiów lub dokumentu równorzędnego klauzulą apostille, lub uwierzytelnienia tych dokumentów za pośrednictwem Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).

Dodatkowe informacje

Dokumenty* należy przesłać do 31 sierpnia 2023 r. do godziny 15.30:

 • pocztą elektroniczną na adres sekretariat@ispan.edu.pl (w tytule dokumentu należy podać: DOKTORANT/KA – ERC) lub dostarczyć kopię do siedziby Instytutu Slawistyki PAN, ul. Bartoszewicza 1b m 17 w Warszawie w wyżej podanym terminie;
 • kopie dokumentów należy ponadto przesłać we wskazanym terminie pocztą elektroniczną pod adresem szkola.anthropos@ihpan.edu.pl (w tytule dokumentu należy podać: DOKTORANT/KA – ERC) lub dostarczyć do siedziby Szkoły Doktorskiej w Instytucie Historii PAN Rynek Starego Miasta 29/31 w Warszawie (p. 43) w Warszawie.

Dokumenty, które zostaną złożone po terminie określonym w ogłoszeniu rekrutacyjnym nie będą oceniane. Przez złożenie dokumentów należy rozumieć ich wpłynięcie do podmiotów wskazanych w ogłoszeniu.

Informacja o dopuszczeniu do rozmowy kwalifikacyjnej zostanie podana do 1 września 2023 roku. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach 4–8 września 2023 r. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone do 15 września 2023 r.

* Podane przez kandydata dane osobowe są przetwarzane przez Administratorów Danych wg umowy na współadministrowanie danymi osobowymi z 6 czerwca 2019 r., tj. Instytut Historii PAN z siedzibą w Warszawie, Rynek Starego Miasta 29/31 oraz Instytut Slawistyki PAN z siedzibą w Warszawie, ul. Bartoszewicza 1 b m 17, na potrzeby procesu rekrutacji (procedury konkursowej). Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do procesu rekrutacji. Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji, w tym archiwizacji. Dane mogą być przekazywane podmiotom zajmującym się obsługą techniczną i IT na rzecz Administratora Danych.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iodo@ihpan.edu.pl. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: https://anthropos.edu.pl/rodo/


Data wytworzenia: 2023-05-10 Autor: Dyrektor - Anna Zielińska Data publikacji: 2023-05-11 00:01 Osoba udostępniająca na stronie: Katarzyna Sosnowska-Gizińska Data ostatniej modyfikacji: 2023-09-13 Osoba modyfikująca: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
Podmiot udostępniający informacje: BIP Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk Data stworzenia : 2019-01-02 11:40 Autor : Artur Juźwik Data publikacji : 2019-01-02 11:40 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2024-02-26 11:26 Osoba modyfikująca : Katarzyna Sosnowska-Gizińska