BIP Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk
 • Oferta pracy – pracownik/pracowniczka ds. promocji IS PAN

  Wymagania

  • wykształcenie wyższe w dziedzinie nauk humanistycznych lub nauk społecznych;
  • doskonała znajomość języka polskiego oraz języka angielskiego w mowie i piśmie;
  • umiejętność tworzenia i realizacji krótko- i długoterminowych planów współpracy z mediami;
  • znajomość rynku medialnego w Polsce;
  • doświadczenie w pisaniu i redagowaniu informacji prasowych;
  • dobra znajomość narzędzi PR i umiejętność wykorzystywania ich w praktyce;
  • doświadczenie w prowadzeniu profili i fanpage’y instytucji w mediach społecznościowych (Facebook, X, Instagram);
  • znajomość ustawy Prawo prasowe;
  • wysoka kultura osobista, swoboda wypowiedzi i wystąpień publicznych, publiczne reprezentowanie IS PAN w zakresie określonym przez dyrektora/dyrektorkę IS PAN, wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne.
  Rozwiń artykuł Oferta pracy – pracownik/pracowniczka ds. promocji IS PAN

________________________________________

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Slawistyki PAN z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bartoszewicza 1B/17, adres e-mail: sekretariat@ispan.waw.pl, numer telefonu 22 826 76 88, wpisana do rejestru instytutów naukowych RIN pod numerem RIN-I-30/98, numer NIP: 525-00-12-159, REGON: 000326210.
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Pan Krzysztof Radtke, z którym można się skontaktować drogą elektroniczną: iod@ispan.waw.pl
Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy u Administratora oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora opisanego poniżej. 
Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie Państwa danych: Dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane adresowe, dane dotyczące wykształcenia, dane dotyczące przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, dane dotyczące zainteresowań. 
Pozostałe dane przetwarzamy na podstawie Państwa dobrowolnej zgody, którą wyrazili Państwo wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. 
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), polegający na poszukiwaniu i zatrudnianiu pracowników oraz prowadzeniu postępowań rekrutacyjnych zmierzających do zatrudnienia pracownika, którego kwalifikacje najbardziej odpowiadają zapotrzebowaniu Administratora. 
Podstawą przetwarzania Państwa danych w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy o pracę jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
Administrator nie planuje przekazywać Państwa danych osobowych odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich.
Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji.  
Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
W związku z tym, że dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli wynika to z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.

Podmiot udostępniający informacje: BIP Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk Data stworzenia : 2019-01-10 11:54 Autor : Katarzyna Sosnowska-Gizińska Data publikacji : 2019-01-10 11:54 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator biuletynu Data ostatniej modyfikacji : 2022-01-14 10:57 Osoba modyfikująca : Katarzyna Sosnowska-Gizińska