BIP Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk
 • Konkurs na stanowisko adiunkta

  DYREKTOR
  INSTYTUTU SLAWISTYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK
  OGŁASZA KONKURS
  na stanowisko adiunkta 

  WARUNKI KONKURSU:

  Wymagania

  - stopień doktora nauk humanistycznych uzyskany do 5-ciu lat przed ogłoszeniem konkursu;
  - dorobek naukowy w zakresie nauk o kulturze i religii potwierdzony w publikacjach w międzynarodowych czasopismach;
  - zainteresowania naukowe związane z regionem Bałkanów;
  - doświadczenie w pozyskiwaniu grantów;
  - znajomość języka angielskiego i polskiego oraz wybranego języka słowiańskiego.

  Mile widziane

  - znajomość niesłowiańskich języków regionu Bałkanów;
  - znajomość innych języków słowiańskich;
  - doświadczenie w zakresie dydaktyki i upowszechniania nauki.

  Kandydaci powinni złożyć

  - podanie o zatrudnienie skierowane do Dyrektor Instytutu Slawistyki PAN;
  - życiorys naukowy wraz z listą publikacji;
  - odpis dyplomu doktora.

  Więcej
 • DYREKTOR
  INSTYTUTU SLAWISTYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK
  OGŁASZA KONKURS

  na stanowisko post-doc

  w projekcie pt. „Różnorodność językowa w Polsce: języki kolateralne, działania na rzecz języków i konceptualizacja tożsamości zbiorowej”

  Stanowisko typu post-doc to pełnoetatowe stanowisko pracy zaplanowane przez kierownika projektu dla osoby, która uzyskała stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie. 

  Osoba na stanowisku typu post-doc może otrzymać z puli wynagrodzeń etatowych wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, o ile spełnia łącznie następujące warunki:

  - uzyskała stopień doktora w podmiocie innym niż podmiot, w którym planowane jest zatrudnienie na tym stanowisku;
  - w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie będzie pobierać innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich z projektów badawczych finansowanych w ramach konkursów NCN;
  - w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie będzie pobierać wynagrodzenia u innego pracodawcy na podstawie umowy o pracę, w tym również u pracodawcy z siedzibą poza terytorium Polski. 

  W katalogu kosztów dla projektów badawczych finansowanych przez NCN (katalog kosztów dla projektów badawczych finansowanych przez NCNhttps://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata-bis10 ), znajduje się więcej informacji.

  Prosimy o zapoznanie się ze wszystkimi wymogami! 

  Więcej
Data stworzenia : 2019-01-10 15:06 Autor : Katarzyna Sosnowska-Gizińska Data publikacji : 2019-01-10 15:06 Osoba udostępniająca na stronie : Katarzyna Sosnowska-Gizińska Data ostatniej modyfikacji : 2021-03-02 15:18 Osoba modyfikująca : Katarzyna Sosnowska-Gizińska