BIP Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk
 • Program kształcenia w Szkole Doktorskiej Anthropos IPAN

  PROGRAM KSZTAŁCENIA W SZKOLE DOKTORSKIEJ ANTHROPOS

  INSTYTUTÓW POLSKIEJ AKADEMII NAUK

   

  Informacje ogólne 

  Ramowy program kształcenia w Szkole Doktorskiej Anthropos Instytutów Polskiej Akademii Nauk umożliwia zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz realizację indywidualnego planu badawczego. Jednym z najważniejszych założeń jest relacja mistrz – uczeń i stały kontakt doktoranta z promotorem.

  Ramowy program kształcenia jest podzielony na dwie części – okres przed oceną śródokresową (dwa pierwsze lata) i po tej ocenie. Rada Szkoły, w porozumieniu z koordynatorami z poszczególnych instytutów tworzących Szkołę, będzie co roku ustalać plan zajęć. W ramach tej oferty doktoranci będą wybierać seminaria i pozostałe zajęcia.

  Przez pierwsze dwa lata doktoranci będą uczęszczać na wspólne dla wszystkich interdyscyplinarne konwersatoria prowadzone przez naukowców z instytutów tworzących Szkołę Doktorską Anthropos oraz zaproszonych gości z Polski i zagranicy. Doktoranci będą także uczestniczyć we wspólnym seminarium doktoranckim, które umożliwi im kontakt z różnymi promotorami, tematami, typami pracy seminaryjnej i metodami badań. Kolejny blok wspólnych zajęć z zakresu Umiejętności akademickie i specjalistyczne będzie poświęcony rozwijaniu przez doktorantów warsztatu pracy naukowej i tzw. umiejętności miękkich. Ten blok obejmie m.in. ćwiczenia w zakresie pisania różnych typów tekstów naukowych, prezentowania wyników badań, prawa autorskiego, etyki badań i zdobywania środków na badania. Doktoranci będą się uczyć organizowania konferencji i prezentacji wyników prac na odbywających się co roku konferencjach doktoranckich (każdy doktorant będzie współorganizować taką konferencję przynajmniej raz).

  Pod koniec pierwszego roku studiów doktoranci przedstawią koncepcję indywidualnego planu badawczego na otwartym seminarium, które w zamyśle ma być publiczną obroną tej koncepcji, w tym ćwiczeniem umiejętności dyskusji i argumentacji. Zgodnie z założeniami ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, indywidualny plan badawczy doktoranta ma być przedstawiony podmiotowi doktoryzującemu w ciągu dwunastu miesięcy od dnia rozpoczęcia kształcenia.

  Poza udziałem we wspólnych zajęciach doktoranci będą realizować indywidualną ścieżkę kształcenia w wybranym przez siebie instytucie – przez uczestnictwo w pracach zespołowych, seminariach zakładów i konsultacjach z promotorem. Na pierwszym i drugim roku każdy doktorant ma obowiązek uczestniczenia w co najmniej jednym seminarium organizowanym przez inny niż wybrany instytut współtworzący Szkołę Doktorską Anthropos.

  Po dwóch latach kształcenia i przejściu przez ocenę śródokresową doktoranci będą realizować indywidualną ścieżkę kształcenia, uczestnicząc w pracach instytutów i przygotowując pracę doktorską pod opieką promotorów.

  Ramowy program kształcenia 

  1. W trakcie realizacji programu kształcenia doktorant zobowiązany jest uzyskać co najmniej 32 punkty ECTS.

  2. W trakcie dwóch pierwszych lat kształcenia doktorant jest zobowiązany przygotować do publikacji jeden artykuł monograficzny spełniający wymagania stawiane publikacjom w naukowych czasopismach recenzowanych oraz jeden tekst, którego typ (artykuł/recenzja/polemika/edycja) powinien uzgodnić z promotorem i właściwym koordynatorem Szkoły Doktorskiej.

  3. Punkty nadprogramowe przechodzą na kolejny rok studiów.

  Efekty kształcenia 

  Efektem kształcenia w Szkole Doktorskiej Anthropos jest osiągnięcie II stopnia kwalifikacji na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji, określonej w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6–8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (Dz.U. z 2018 r. poz. 2218).

  Program kształcenia został ułożony tak, aby absolwent Szkoły Doktorskiej Anthropos osiągnął niezbędną wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne. Zaliczenie wskazanej w programie kształcenia minimalnej liczby i zajęć zróżnicowanych pod względem typu, potwierdzone zdobyciem odpowiedniej liczby punktów ECTS, jest równoznaczne z osiągnięciem II stopnia kwalifikacji na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji.

  Dzięki zaliczeniu zajęć typu Interdyscyplinarne konwersatorium z zakresu nauk humanistycznych i społecznych (P8S_WG), seminariów oferowanych przez instytut, w którym realizowany jest indywidualny plan badawczy doktoranta (P8S_WG), seminariów w innym niż wybrany instytut (P8S_WG), a także zajęć typu Praktyka i upowszechnianie badań (P8S_WK) oraz Umiejętności akademickie i specjalistyczne (P8S_WK), doktorant nabywa wiedzę na temat światowego dorobku danej dyscypliny naukowej, głównych tendencji rozwojowych tej dyscypliny i jej metodologii, dylematów współczesnej cywilizacji, a także ekonomicznych, prawnych, etycznych i innych uwarunkowań działalności naukowej oraz zasad upowszechniania wyników badań.

  Dzięki udziałowi w seminariach doktoranckich i promotorskich (P8S_WK), doktoranci rozwijają umiejętności związane z warsztatem pracy, takie jak: formułowanie i weryfikacja hipotez badawczych, argumentacja i dyskusja. Doktoranci doskonalą też umiejętności w zakresie komunikacji naukowej oraz popularnonaukowej w ramach zajęć Umiejętności akademickie i specjalistyczne (P8S_UK), w trakcie konferencji naukowych, wystąpień seminaryjnych oraz przygotowania do druku artykułów i innych tekstów naukowych (recenzja/edycja/polemika) (P8S_UK). Przygotowując harmonogram pracy i indywidualny plan badawczy (P8S_UO), a także współpracując z działającymi w ramach poszczególnych instytutów zespołami badawczymi, doktoranci uczą się organizacji pracy naukowej (P8S_UU).

  Poszczególne efekty kształcenia są weryfikowane w ciągu realizacji czteroletniego programu kształcenia. Doktorant jest zobowiązany do zaliczenia poszczególnych zajęć w formie wskazanej przez prowadzącego dane zajęcia (forma zaliczenia powinna być wskazana nie później niż na pierwszych zajęciach).

  Poszczególne efekty kształcenia doktorantów są także weryfikowane przez:

    – ocenę przygotowanego przez doktoranta artykułu i tekstu naukowego o innym charakterze,

    – wystąpienia doktoranta na publicznej obronie koncepcji indywidualnego planu badawczego,

    – wystąpienia doktoranta na konferencji naukowej,

    – ocenę realizacji indywidualnego planu badawczego doktoranta (corocznie oraz przez ocenę śródokresową).

  Rozwiń artykuł Program kształcenia w Szkole Doktorskiej Anthropos IPAN
Podmiot udostępniający informacje: BIP Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk Data stworzenia : 2019-06-12 19:06 Autor : Katarzyna Sosnowska-Gizińska Data publikacji : 2019-06-12 19:06 Osoba udostępniająca na stronie : Katarzyna Sosnowska-Gizińska Data ostatniej modyfikacji : 2019-10-16 12:25 Osoba modyfikująca : Katarzyna Sosnowska-Gizińska