BIP Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

Deklaracja dostępności

Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  Biuletynu Informacji Publicznej Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

Data publikacji strony internetowej:  06.01.2019 r.

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji: 14.02.2024 r.

Status zgodności pod względem ustawy: 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Niektóre dokumenty w witrynie są niedostępne w związku z tym, że zostały przygotowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-21. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Sosnowska, e-mail katarzyna.sosnowska@ispan.edu.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22/8267688 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. 

Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie realizacji żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.  

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Instytut Slawistyki PAN zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji. 

W przypadku, gdy Instytut Slawistyki PAN odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. 

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (link do RPO).

Dostępność architektoniczna

Siedziba główna Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk mieści się pod adresem: ul. Jaracza 1, 00-378 Warszawa. Do budynku prowadzi jedno wejście główne. Główne wejście do siedziby Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk usytuowane jest na rogu ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie i Jaracza i jest wyposażone w podjazd dla wózków. W budynku znajdują się schody oraz winda. Przed siedzibą Instytutu znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe, w tym miejsce dla osób z niepełnosprawnościami. Istnieje możliwość wejścia do siedziby z psem asystującym i psem przewodnikiem. Pracownicy nie znają języka migowego.

Siedziba Instytutu Slawistyki PAN przy ul Jaracza 6/12, 00-378 Warszawa. Do budynku prowadzi jedno wejście bez podjazdu dla wózków. W budynku są schody i winda. Przed budynkiem znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe, w tym miejsca dla osób z niepełnosprawnościami. Istnieje możliwość wejścia do siedziby z psem asystującym i psem przewodnikiem. Pracownicy nie znają języka migowego.

Siedziba Archiwum Instytutu Slawistyki PAN oraz Zbiorów Specjalnych Instytutu Slawistyki PAN mieszczą się pod adresem Szczęśliwicka 2/17, 02-352 Warszawa. Do budynku prowadzi jedno wejście. Siedziba znajduje się na parterze. Do siedziby nie prowadzą schody. Przed budynkiem znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe, w tym miejsca dla osób z niepełnosprawnościami. Istnieje możliwość wejścia do siedziby z psem asystującym i psem przewodnikiem. Pracownicy nie znają języka migowego.

Oddział Instytutu Slawistyki PAN w Poznaniu mieści się w Pałacu Działyńskich, Stary Rynek 78/79, 61-772 Poznań. Do budynku prowadzą dwa wejścia – od strony ulicy Stary Rynek oraz od ulicy Franciszkańskiej. Wejście główne znajduje się od Starego Rynku. Wejście dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami znajduje się od ulicy Franciszkańskiej. W budynku znajduje się winda. Siedziba IS PAN znajduje się na II piętrze. Istnieje możliwość wejścia do siedziby z psem asystującym i psem przewodnikiem. Pracownicy nie znają języka migowego.

Oddział Instytutu Slawistyki PAN w Krakowie mieści się pod adresem al. Mickiewicza 31, 31-120 Kraków. Do budynku prowadzi jedno wejście. Siedziba IS PAN znajduje się w oficynie na parterze i na I piętrze. Do budynku prowadzą schody. Na pierwsze piętro trzeba przejść przez budynek główny, w którym znajdują się dwa ciągi schodów. Istnieje możliwość wejścia z psem asystującym i psem przewodnikiem. Pracownicy nie znają języka migowego.

Biblioteka Instytutu Slawistyki PAN mieście się na Kampusie Centralnym Uniwersytetu Warszawskiego w budynku Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej. Do budynku prowadzą dwa wejścia. Wejście po lewej stronie budynku jest przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W budynku znajduje się winda. Istnieje możliwość wejścia do siedziby z psem asystującym i psem przewodnikiem. Pracownicy nie znają języka migowego.

 

Podmiot udostępniający informacje: BIP Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk Data stworzenia : 2020-08-10 17:12 Autor : Katarzyna Sosnowska-Gizińska Data publikacji : 2020-08-10 17:12 Osoba udostępniająca na stronie : Katarzyna Sosnowska-Gizińska Data ostatniej modyfikacji : 2024-02-14 11:06 Osoba modyfikująca : Katarzyna Sosnowska-Gizińska