BIP Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

Projekty finansowane ze środków Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) (realizowane)

Tytuł projektu: „Recycling the German Ghosts. Resettlement Cultures in Poland, Czechia and Slovakia after 1945 (SPECTRAL RECYCLING)”

Kierownik projektu: dr Karolina Ćwiek-Rogalska
Okres realizacji: 2022–2027
Numer projektu: 101041946
Konkurs: ERC Starting Grant

Projekty finansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki (realizowane)

Tytuł projektu: „Działalność wspólnoty politycznej emigrantów chorwackich w Ameryce Południowej”

Kierownik projektu: dr Angelika Zanki
Okres realizacji: 2022–2023
Numer projektu: 2022/06/X/HS3/00012
Konkurs: MINIATURA, Narodowe Centrum Nauki

Tytuł projektu: „Z Flandrii, przez Niemcy, do Polski. Analiza teorii etnogenezy Wilamowian”

Kierownik projektu: mgr Tymoteusz Król
Okres realizacji: 2022–2025
Numer projektu: 2021/41/N/HS3/01679
Konkurs: PRELUDIUM, Narodowe Centrum Nauki

Tytuł projektu: „Codzienność między granicami. Mobilność, praktyki translokalne i sąsiedztwo w południowo-wschodniej Gruzji”

Kierowniczka projektu: mgr Klaudia Kosicińska
Okres realizacji: 2022–2024
Numer projektu: 2021/41/N/HS3/03814
Konkurs: PRELUDIUM, Narodowe Centrum Nauki

Tytuł projektu: „Dokumenty i biurokracja w regionach poniemieckich: państwotwórczość, regulacja i kontrola w Polsce i Czechosłowacji (od lat 40. do 70. XX wieku)”

Kierowniczka projektu: dr Karolina Ćwiek-Rogalska
Okres realizacji: 2022–2026
Numer projektu: 2021/41/B/HS3/00118
Konkurs: OPUS, Narodowe Centrum Nauki

Tytuł projektu: „Społeczność żydowska w Polsce w następstwie kampanii antysemickiej lat 1967–1968. Doświadczenia biograficzne, przemiany tożsamości i dynamika środowiskowa”

Kierownik projektu: dr Marcin Starnawski – lider projektu; dr Anna Zawadzka – kierownik projektu w IS PAN
Okres realizacji: 2021–2024
Numer projektu: 2020/39/D/HS3/02028
Konkurs: SONATA, Narodowe Centrum Nauki

Grant realizowany w ramach konsorcjum składającego się z trzech jednostek naukowych: Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, Instytutu Slawistyki PAN oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Tytuł projektu: „Różnorodność językowa w Polsce: języki kolateralne, działania na rzecz języków i konceptualizacja tożsamości zbiorowej”

Kierownik projektu: dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska, prof. IS PAN
Okres realizacji: 2021–2026
Numer projektu: 2020/38/E/HS2/00006
Konkurs: SONATA BIS, Narodowe Centrum Nauki

Tytuł projektu: „Topos «wmurowanej kobiety» w kulturach Europy południowo-wschodniej i Węgier”

Kierownik projektu: dr hab. Grażyna Szwat-Gyłybow, prof. IS PAN
Okres realizacji: 2021–2025
Numer projektu: 2020/37/B/HS2/00152
Konkurs: OPUS, Narodowe Centrum Nauki

Tytuł projektu:  „Mazurzy – znikające świadectwo językowej przeszłości polsko-niemieckiego pogranicza. Współczesne praktyki językowe potomków rodzimej ludności Mazur”

Kierownik projektu: mgr Piotr Szatkowski
Okres realizacji: 2021–2023
Numer projektu: 2020/37/N/HS2/01699
Konkurs: PRELUDIUM, Narodowe Centrum Nauki

Tytuł projektu: „Nowi użytkownicy języków mniejszościowych: biegłość, odmiana i procesy zmian”

Kierownik projektu: dr Robert Borges
Okres realizacji: 2021–2023
Numer projektu: 2020/37/K/HS2/02779
Konkurs: POLS, Narodowe Centrum Nauki

Tytuł projektu: „Intelektualna biografia Aleksandra Weissberga-Cybulskiego (1901–1964) i jego środowiska”

Kierownik projektu: dr hab. Irena Gross, prof. IS PAN
Okres realizacji: 2020–2022
Numer projektu: 2019/35/B/HS3/01035
Konkurs: OPUS, Narodowe Centrum Nauki

Tytuł projektu: „Strategie zachowania i transmisji języka mniejszościowego w mieszanych językowo górnołużycko-niemieckich rodzinach na Górnych Łużycach w Niemczech”

Kierownik projektu: mgr Sara Mitschke
Okres realizacji: 2020–2022
Numer projektu: 2020/37/N/HS2/01444
Konkurs: PRELUDIUM, Narodowe Centrum Nauki

Tytuł projektu: „Sekularyzacja i literatura. Elity intelektualne w Bułgarii wobec problemu religii (1892–1944)”

Kierownik projektu: dr Ewelina Drzewiecka
Okres realizacji: 2020–2023
Numer projektu: 2019/35/D/HS2/00544
Konkurs: SONATA, Narodowe Centrum Nauki

Tytuł projektu: „Przypadkowy bohater. Studium dwukulturowości w skali mikrohistorycznej”

Kierownik projektu: dr Agnieszka Aysen Kaim
Okres realizacji: 2018–2019
Numer projektu: 2018/02/X/HS3/01065
Konkurs: MINIATURA, Narodowe Centrum Nauki

Tytuł projektu: „Pogrom krakowski 11 sierpnia 1945 na tle porównawczym”

Kierownik projektu: prof. dr hab. Joanna Tokarska-Bakir
Okres realizacji: 2019–2022
Numer projektu: 2018/29/B/HS3/01435
Konkurs: OPUS, Narodowe Centrum Nauki

Tytuł projektu: „Proces zanikania języka na podstawie badań gwar polskich na Bukowinie rumuńskiej”

Kierownik projektu: mgr Karina Stempel-Gancarczyk
Okres realizacji: 2018–2019
Numer projektu: 2018/28/T/HS2/00055
Konkurs: ETIUDA, Narodowe Centrum Nauki

Tytuł projektu: „Pokoleniowe zróżnicowanie języka: zmiany morfosyntaktyczne wywołane przez polsko-niemiecki kontakt językowy w mowie osób dwujęzycznych”

Kierownik projektu: prof. dr hab. Anna Zielińska
Okres realizacji: 2018–2020
Numer projektu: 2016/23/G/HS2/04369
Konkurs: BEETHOVEN, Narodowe Centrum Nauki

Tytuł projektu: „Fonetyka i fonologia języka macedońskiego”

Kierownik projektu: prof. dr hab. Irena Sawicka
Okres realizacji: 2018–2020
Numer projektu: 2017/25/B/HS2/00760
Konkurs: OPUS, Narodowe Centrum Nauki

Tytuł projektu: „Kategoria ‘rasy’ w myśli polskiej do 1918 roku. Źródła – wyobrażenia – konteksty”

Kierownik projektu: dr hab. Katarzyna Wrzesińska, prof. IS PAN
Okres realizacji: 2017–2020
Numer projektu: 2016/21/B/HS3/03696
Konkurs: OPUS, Narodowe Centrum Nauki

Tytuł projektu: „Kontakt języków i konflikt kultur. Zdobywanie kompetencji językowych i tworzenie się tożsamości kulturowej na przykładzie uczniów Łużyckiego Gimnazjum w Budziszynie (Łużyce Górne)”

Kierownik projektu: dr Nicole Dołowy-Rybińska
Okres realizacji: 2017–2020
Numer projektu: 2016/21/B/HS2/00001
Konkurs: OPUS, Narodowe Centrum Nauki

Tytuł projektu: „Etnografia pamięci PRL-u. Kultura codzienności Polski powojennej 1956–1989”

Kierownik projektu: prof. dr hab. Wojciech Burszta
Okres realizacji: 2017–2020
Numer projektu: 2016/21/B/HS3/03707
Konkurs: OPUS, Narodowe Centrum Nauki

Tytuł projektu: „Wizualne artykulacje oporu politycznego w Chorwacji i Serbii po roku 2000”

Kierownik projektu: dr Ewa Wróblewska-Trochimiuk
Okres realizacji: 2019–2022
Numer projektu: 2018/31/D/HS2/03127
Konkurs: SONATA, Narodowe Centrum Nauki

Tytuł projektu: „Ciało i dusza narodu. Wątki volkistowskie we wczesnej polskiej myśli narodowo-demokratycznej (1895–1918)”

Kierownik projektu: dr Claudia Snochowska-Gonzalez
Okres realizacji: 2019–2022
Numer projektu: 2018/31/B/HS3/00915
Konkurs: OPUS, Narodowe Centrum Nauki

Tytuł projektu: „Proces instytucjonalizacji getta ławkowego w Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie w dwudziestoleciu międzywojennym”

Kierownik projektu: mgr Natalia Judzińska
Okres realizacji: 2019–2022
Numer projektu: 2018/31/N/HS3/00947
Konkurs: PRELUDIUM, Narodowe Centrum Nauki

Projekty finansowane ze środków NPRH MNiSW (realizowane)

 
Tytuł projektu: „Słownik prasłowiański. Tom XI (wersja cyfrowa)”

Kierownik projektu: dr hab. Mariola Jakubowicz, prof. IS PAN
Okres realizacji: 2017–2022
Numer projektu: 11H 16 0266 84

Tytuł projektu: „Testimonia najdawniejszych dziejów Słowian. Seria łacińska, t. 3: Średniowiecze, z. 1: Źródła węgierskie”

Kierownik projektu: prof. dr hab. Ryszard Grzesik
Okres realizacji: 2017–2022
Numer projektu: 11H 16 0195 84

Projekty finansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki (zakończone)

 Tytuł projektu: „Wiedza-władza-rozkosz. Seksualność w polskiej i ukraińskiej prozie galicyjskiej przełomu XIX i XX wieku”

Kierownik projektu: dr Katarzyna Glinianowicz
Okres realizacji: 2016–2019
Numer projektu: 2016/20/S/HS2/00584
Konkurs: FUGA, Narodowe Centrum Nauki

Tytuł projektu: „Przetwarzanie miejsc pamięci. Niemieckie pomniki ku czci poległych na terenie dawnej rejencji koszalińskiej”

Kierownik projektu: dr Karolina Ćwiek-Rogalska
Okres realizacji: 2017–2018
Numer projektu: 2017/01/X/HS3/01063
Konkurs: MINIATURA, Narodowe Centrum Nauki

Tytuł projektu: „Idee wędrowne na słowiańskich Bałkanach (XVII–XX w.)”

Kierownik projektu: dr hab. Grażyna Szwat-Gyłybow, prof. IS PAN
Okres realizacji: 2015–2018
Numer projektu: 2014/13/B/HS2/01057
Konkurs: OPUS, Narodowe Centrum Nauki

Tytuł projektu: „Konfrontacja słowotwórcza języków bałkańskich”

Kierownik projektu: prof. dr hab. Viara Maldijeva
Okres realizacji: 2014–2018
Numer projektu: 2013/09/B/HS2/02778
Konkurs: OPUS, Narodowe Centrum Nauki

Tytuł projektu: „Tożsamość mieszkańców obwodu kaliningradzkiego od 1991 roku do współczesności: czynniki konstytuujące i kierunek zachodzących zmian”

Kierownik projektu: mgr Miłosz Zieliński
Okres realizacji: 2015–2017
Numer projektu: 2014/13/N/HS6/04214
Konkurs: PRELUDIUM, Narodowe Centrum Nauki

Tytuł projektu: „Właściwości składniowe czasowników jako baza ich zintegrowanego opisu leksykograficznego (w perspektywie konfrontatywnej polsko-bułgarsko-rosyjskiej)”

Kierownik projektu: prof. dr hab. Małgorzata Korytkowska
Okres realizacji: 2014–2017
Numer projektu: 2013/11/B/HS2/03116
Konkurs: OPUS, Narodowe Centrum Nauki

Tytuł projektu: „Uzus toponimiczny. Zarys problematyki teoretycznej (na podstawie polskiej toponimii Huculszczyzny)”

Kierownik projektu: mgr Wojciech Włoskowicz
Okres realizacji: 2016–2017
Numer projektu: 2016/20/T/HS2/00024
Konkurs: ETIUDA, Narodowe Centrum Nauki

Tytuł projektu: „Miejsce fonetyki macedońskiej w ramach słowiańskiego i bałkańskiego areału językowego”

Kierownik projektu: prof. dr hab. Irena Natalia Sawicka
Okres realizacji: 2013–2016
Numer projektu: 2013/08/M/HS2/00438
Konkurs: HARMONIA, Narodowe Centrum Nauki

Tytuł projektu: „Tendencje rozwojowe słowotwórstwa albańskiego od XVI do XXI w. w czasie i przestrzeni”

Kierownik projektu: dr Artur Karasiński
Okres realizacji: 2014–2016
Numer projektu: 2013/09/D/HS2/02779
Konkurs: SONATA, Narodowe Centrum Nauki

Tytuł projektu: „Miejsce i imię. Poeci niemieckojęzyczni żydowskiego pochodzenia”

Kierownik projektu: dr Joanna Roszak
Okres realizacji: 2013–2014
Numer projektu: 2012/05/B/HS2/04129
Konkurs: OPUS, Narodowe Centrum Nauki
Publikacje: Joanna Roszak, Miejsce i imię. Niemieckojęzyczni poeci pochodzenia żydowskiego, IS PAN, Warszawa 2014, ss. 335

Tytuł projektu: „Strategie zaangażowania młodzieży w życie etniczne mniejszości autochtonicznych Europy: instytucje, działania, wybory tożsamościowe (Kaszubi, Łużyczanie, Bretończycy, Walijczycy)”

Kierownik projektu: dr Nicole Dołowy-Rybińska
Okres realizacji: 2011–2014
Numer projektu: 2011/01/D/HS2/02085
Konkurs: Narodowe Centrum Nauki

Tytuł projektu: „Kontakty językowe polsko-wschodniosłowiańsko-litewskie na Podlasiu, Mazowszu północno-wschodnim i Suwalszczyźnie”

Kierownik projektu: prof. dr hab. Irena Maryniakowa
Okres realizacji: 2011–2014
Numer projektu: N N104 383240
Konkurs: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Publikacje: Irena Maryniakowa, Dorota K. Rembiszewska, Janusz Siatkowski, Różnojęzyczne słownictwo gwarowe Podlasia, Suwalszczyzny i północno-wschodniego Mazowsza, IS PAN, Warszawa 2014, ss. 473

Tytuł projektu: „Językowe i pozajęzykowe czynniki kształtujące tożsamość regionalną mieszkańców pogranicza polsko-niemieckiego (na przykładzie ziemi lubuskiej)”

Kierownik projektu: dr hab. Anna Zielińska, prof. IS PAN
Okres realizacji: 2010–2013
Numer projektu: N N 104 079739
Konkurs: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Publikacje: Anna Zielińska, Mowa pogranicza. Studium o językach i tożsamościach w regionie lubuskim, IS PAN, Warszawa 2013, ss. 447

Tytuł projektu: „Social, confessional and ideological context of the neo-pogan trends in contemporary culture of Poland and Belarus”

Kierownik projektu: dr Irina B. Michajewa
Okres realizacji: 2010–2011
Konkurs: Międzynarodowy Fundusz Wyszechradzki (Visegrad Fund)

Tytuł projektu: „Język ludności katolickiej na Białorusi”

Kierownik projektu: dr hab. Ewa Golachowska, prof. IS PAN
Okres realizacji: 2009–2012
Numer projektu: N N104 071873
Konkurs: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Narodowe Centrum Nauki
Publikacje: Ewa Golachowska, Jak mówić do Pana Boga? Wielojęzyczność katolików na Białorusi na przełomie XX i XXI wieku, IS PAN, Warszawa 2012, ss. 189

Tytuł projektu: „Dialektologia białoruska”

Kierownik projektu: dr Mirosław Jankowiak
Okres realizacji: 2009–2012
Numer projektu: N N104 072137
Konkurs: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego/Narodowe Centrum Nauki
Publikacje: Mirosław Jankowiak i Nina Barszczewska, Dialektologia białoruska, IS PAN, Warszawa 2012, ss. 308

Tytuł projektu: „Mniejszość polska na Ukrainie południowo-wschodniej. Studium socjolingwistyczne i tożsamościowe”

Kierownik projektu: dr hab. Helena Krasowska, prof. IS PAN
Okres realizacji: 2009–2012
Numer projektu: N N104 177536
Konkurs: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Narodowe Centrum Nauki
Publikacje: Helena Krasowska, Mniejszość polska na południowo-wschodniej Ukrainie, IS PAN, Warszawa 2012, ss. 435

Tytuł projektu: „Słownik etymologiczny kaszubszczyzny. Indeks do tomów I–V”

Kierownik projektu prof. dr hab. Hanna Taborska
Okres realizacji: 2008–2010
Numer projektu: N N104 345934
Konkurs: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Publikacje: Wiesław Boryś, Hanna Popowska-Taborska, Słownik etymologiczny kaszubszczyzny, tom VI: Indeksy wyrazowe do tomów I–V , płyta CD, SOW, Warszawa 2010, ss. 337

Projekty finansowane ze środków NPRH MNiSW (zakończone)

 

Tytuł projektu: „Kłamstwo krwi. Legenda mordu rytualnego w XIX i XX wieku na ziemiach polskich”

Okres realizacji: 2016–2018
Numer projektu: 3aH 15 0239 83, Umiędzynarodowienia 3a (tłumaczenie na j. niemiecki)

Tytuł projektu:  „Mowa polska na Bukowinie Karpackiej. Dokumentacja zanikającego dziedzictwa narodowego”

Kierownik projektu: dr hab. Helena Krasowska, prof. IS PAN
Okres realizacji: 2015–2018
Numer projektu: 1bH 15 0354 83

Tytuł projektu: „Słownik Bartłomieja z Bydgoszczy (z lat 1532 i 1534) – wersja polsko-łacińska”

Kierownik projektu: †dr hab. Elżbieta Kędelska, prof. IS PAN, od XII 2014 r. dr Lucyna Jankowiak
Okres realizacji: 2012–2018
Numer projektu: 11H 12 0278 81

Tytuł projektu: „Okrzyki pogromowe. Szkice z antropologii historycznej Polski lat 1939–1946”

Okres realizacji: 2016–2017
Numer projektu: 3aH 15 0240 83, Umiędzynarodowienie 3a (tłumaczenie na j. angielski)

Tytuł projektu: „Monografie slawistyczne. Językoznawstwo i kulturoznawstwo”

Okres realizacji: 2014–2017
Nr projektu: 0129/NPRH3/H31/82/2014

Tytuł projektu: „Kontynuacja Słownika prasłowiańskiego”

Kierownik projektu: dr hab. Mariola Jakubowicz, prof. IS PAN
Okres realizacji: 2012–2016
Numer projektu: 11H 11 026480

Tytuł projektu: „Testimonia najdawniejszych dziejów Słowian. Seria łacińska. Tom 1: starożytność”

Kierownik projektu: dr hab. Ryszard Grzesik, prof. IS PAN
Okres realizacji: 2012–2016
Numer projektu: 11H 12 0313 81

Tytuł projektu: „Metody analizy językowego obrazu świata (JOS) w kontekście badań porównawczych”

Kierownik projektu: prof. dr hab. Jerzy Bartmiński
Okres realizacji: 2012–2015
Numer projektu: 12H 12 0182 81

Tytuł projektu: „Komputerowy system ewidencji archiwaliów do Atlasu gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny i Słownika bohemizmów”

Kierownik projektu: dr hab. Dorota Rembiszewska, prof. IS PAN
Okres realizacji: 2012–2015
Numer projektu: 11 H 11 001680

Podmiot udostępniający informacje: BIP Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk Data stworzenia : 2019-11-06 11:45 Autor : Katarzyna Sosnowska-Gizińska Data publikacji : 2019-11-06 11:45 Osoba udostępniająca na stronie : Katarzyna Sosnowska-Gizińska Data ostatniej modyfikacji : 2022-06-29 14:52 Osoba modyfikująca : Katarzyna Sosnowska-Gizińska