BIP Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

Udostępnianie informacji publicznej

 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Instytutu Slawistyki PAN jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1330). 

 
Termin, sposób i forma udostępnienia informacji publicznej na wniosek:

Udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, Instytut powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie wskazanych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Instytut, uniemożliwiają udostępnienie informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. W takiej sytuacji Instytut powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji publicznej umarza się.


Jak dostarczyć wniosek:


Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać do Instytutu Slawistyki PAN w jeden z niżej wymienionych sposobów:   
- przesłać pocztą na adres: Instytut Slawistyki PAN, ul. Bartoszewicza 1b m. 17, 00-337 Warszawa;
- złożyć osobiście;
- przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: bip@ispan.waw.pl;

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Podmiot udostępniający informacje: BIP Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk Data stworzenia : 2019-01-10 10:39 Autor : Katarzyna Sosnowska-Gizińska Data publikacji : 2019-01-10 10:39 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator biuletynu Data ostatniej modyfikacji : 2022-05-30 11:27 Osoba modyfikująca : Katarzyna Sosnowska-Gizińska