BIP Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

Konkurs na stanowisko post-doc w projekcie "Społeczność żydowska w Polsce w następstwie kampanii antysemickiej lat 1967-1968. Doświadczenia biograficzne, przemiany tożsamości i dynamika środowiskowa"

DYREKTOR 
INSTYTUTU SLAWISTYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK
OGŁASZA KONKURS
 
na stanowisko post-doc w projekcie:
 
Społeczność żydowska w Polsce w następstwie kampanii antysemickiej lat 1967-1968.
 Doświadczenia biograficzne, przemiany tożsamości i dynamika środowiskowa
 
 
Stanowisko typu post-doc to pełnoetatowe stanowisko pracy zaplanowane przez kierownika projektu dla osoby, która uzyskała stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie. 
Osoba na stanowisku typu post-doc może otrzymać z puli wynagrodzeń etatowych wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, o ile spełnia łącznie następujące warunki:
  • uzyskała stopień doktora w podmiocie innym niż podmiot, w którym planowane jest zatrudnienie na tym stanowisku;
  • w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie będzie pobierać innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich z projektów badawczych finansowanych w ramach konkursów NCN; 
  • w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie będzie pobierać wynagrodzenia u innego pracodawcy na podstawie umowy o pracę, w tym również u pracodawcy z siedzibą poza terytorium Polski. 
W katalogu kosztów dla projektów badawczych finansowanych przez NCN (katalog kosztów dla projektów badawczych finansowanych przez NCN; https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata-bis10 ), znajduje się więcej informacji.
Prosimy o zapoznanie się ze wszystkimi wymogami! 
 
Wymagania
 
  • Stopień doktora nauk humanistycznych ze szczególnym wskazaniem na kulturoznawstwo, historię lub literaturoznawstwo, uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed ogłoszeniem konkursu;
  • Zainteresowania badawcze oscylujące wokół problematyki: antysemityzmu, powojennych stosunków polsko-żydowskich, pamięci zbiorowej, społecznej i politycznej historii PRL-u, analizy dyskursu publicznego;
  • Doświadczenia badawcze w pracy nad krytyczną analizą źródeł literackich i czasopiśmiennictwa; 
  • Orientacja  w różnych obiegach polskiej kultury, znajomość obecnych w niej kodów, klisz, schematów interpretacyjnych, dominujących narracji na temat przeszłości; 
  • Udokumentowane badania własne nad powojenną polską kulturą, w tym kulturą intelektualną oraz dyskursem publicznym (monografie/artykuły);
 
Mile widziane
 
Udokumentowane zainteresowania tematem kampanii antysemickiej w 1968 roku; 
Dodatkowe doświadczenia edukacyjne w zakresie wiedzy o polityce;
Doświadczenie pracy w innych projektach badawczych;
Doświadczenie w popularyzacji wyników badań naukowych;
Znajomość języków obcych, a zwłaszcza języka angielskiego;
 
Opis zadań
Osoba zatrudniona w Instytucie Slawistyki PAN na stanowisku post-doc będzie zaangażowana w realizację projektu „Społeczność żydowska w Polsce w następstwie kampanii antysemickiej lat 1967-1968. Doświadczenia biograficzne, przemiany tożsamości i dynamika środowiskowa”. Do kluczowych zadań zatrudnionego/zatrudnionej będzie należało:
Przeprowadzenie kwerend wskazanych zasobów źródłowych (zwłaszcza czasopiśmiennictwa polskiej opozycji demokratycznej przed rokiem 1989 ukazującego się w Polsce i poza jej granicami oraz prasy katolickiej i liberalnej przed i po roku 1989);
Przygotowanie danych z kwerend do analizy z wykorzystaniem wskazanych narzędzi software;
Samodzielna i zespołowa analiza zgromadzonych danych oraz współtworzenie narzędzi metodologiczno-teoretycznych;
Udział w konferencji zagranicznej oraz seminarium międzynarodowym zaplanowanych w ramach projektu; 
Przygotowanie i złożenie do recenzji co najmniej dwóch artykułów naukowych, w tym jednego w zagranicznym czasopiśmie naukowym oraz drugiego w czasopiśmie „Studia Litteraria et Historica”;
Współadministrowanie projektem w części grantu realizowanej w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk.
Typ konkursu NCN
Sonata 16 – HS
 
Termin składania ofert
20.04.2023 r.
Sposób składania ofert
poprzez e-mail przesłany na adres: sekretariat@ispan.edu.pl, z dopiskiem: Konkurs na stanowisko post-doc w projekcie Sonata-16.
 
Po wstępnej ocenie/weryfikacji przesłanych aplikacji wybrane osoby zostaną zaproszone do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej, która odbędzie się w trybie online za pośrednictwem platformy Zoom. 
Termin rozmów kwalifikacyjnych
24–27.04.2023 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu
28.04.2023 r.
Termin rozpoczęcia zatrudnienia
01.06.2023 r.
Finansowe warunki zatrudnienia
10 000 zł brutto brutto/m-c przez 10 miesięcy w ramach wynagrodzenia pełnoetatowego;
w okresie pobierania tego wynagrodzenia osoba na stanowisku post-doc nie będzie pobierać innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich z projektów badawczych finansowanych w ramach konkursów NCN; 
w okresie pobierania tego wynagrodzenia osoba na stanowisku post-doc nie będzie pobierać wynagrodzenia u innego pracodawcy na podstawie umowy o pracę, w tym również u pracodawcy z siedzibą poza terytorium Polski;
 
Okres realizacji powierzonych zadań
data planowanego zatrudnienia - 01.06.2023 r.
czas trwania zatrudnienia – 10 miesięcy.
Wymagane dokumenty
życiorys (CV);
kopia dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopnia doktora;
wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych (publikacje, udział w konferencjach i seminariach naukowych, udział w projektach badawczych, staże naukowe; nagrody i wyróżnienia);
dane kontaktowe;
 
Prosimy również o dołączenie klauzuli o następującej treści: „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w kwestionariuszu osobowym, zwanym CV, dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.”

Data wytworzenia: 2023-03-15 Autor: Dyrektor - Anna Zielińska Data publikacji: 2023-03-15 12:22 Osoba udostępniająca na stronie: Katarzyna Sosnowska-Gizińska Data ostatniej modyfikacji: 2023-05-29 Osoba modyfikująca: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
Podmiot udostępniający informacje: BIP Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk Data stworzenia : 2019-01-02 11:40 Autor : Artur Juźwik Data publikacji : 2019-01-02 11:40 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2024-02-26 11:26 Osoba modyfikująca : Katarzyna Sosnowska-Gizińska