BIP Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

Konkurs na adiunkta lub asystenta w Poznaniu

DYREKTOR
 INSTYTUTU SLAWISTYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK
OGŁASZA KONKURS
na stanowisko asystenta lub adiunkta
w Zakładzie Językoznawstwa w pracowni w Poznaniu

WARUNKI KONKURSU:

Wymagania

·      Ukończone studia latynistyczne;

·      Tytuł magistra lub stopień doktora nauk humanistycznych;

·      Udokumentowane osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne;

·      Znajomość języka polskiego przynajmniej w stopniu komunikatywnym, angielskiego i/lub niemieckiego, i/lub jednego z języków romańskich.

Mile widziane

·      Zainteresowanie łaciną średniowieczną i paleografią łacińską;

·      Umiejętność pracy w zespole.

Kandydaci powinni złożyć

·      podanie o zatrudnienie skierowane do Dyrektor Instytutu Slawistyki PAN;

·      życiorys naukowy wraz z listą publikacji;

·      odpis dyplomu magistra lub doktora.

Termin składania dokumentów

·      do 31.10.2021

Forma składania dokumentów

·      dokumenty można złożyć pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@ispan.waw.pl.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w terminie do końca listopada 2021 r. Podczas rozmowy kandydat/kandydatka zostanie poproszony/a o przedstawienie planu badawczego oraz pomysłów na wnioski grantowe.

Komisja konkursowa rozstrzygnie konkurs zgodnie z regulaminem obowiązującym w IS PAN zamieszczonym stronie internetowej w zakładce Oferty pracy.

Zatrudnienie planowane jest od 1 grudnia 2021 na czas określony z możliwością przedłużenia umowy o pracę na czas nieokreślony.

Osoba przyjęta do pracy w poznańskiej pracowni Instytutu otrzyma możliwości wyjazdów do zagranicznych ośrodków naukowych w ramach zawartych przez Instytut Slawistyki PAN umów, pomoc w przygotowywaniu wniosków grantowych oraz stabilne zatrudnienie. Będzie poproszona o złożenie w Instytucie Slawistyki PAN oświadczeń o dziedzinie i dyscyplinie naukowej, o zaliczaniu do potencjału naukowego jednostki w odpowiedniej dyscyplinie, o afiliowaniu osiągnięć naukowych w Instytucie Slawistyki PAN oraz o podstawowym miejscu pracy.

Wszystkie oferty powinny zawierać klauzulę: „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w kwestionariuszu osobowym, zwanym CV, dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.”


Data wytworzenia: 2021-06-17 Autor: Dyrektor - Anna Zielińska Data publikacji: 2021-06-18 10:28 Osoba udostępniająca na stronie: Katarzyna Sosnowska-Gizińska Data ostatniej modyfikacji: 2021-12-03 Osoba modyfikująca: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
Data stworzenia : 2019-01-02 11:40 Autor : Artur Juźwik Data publikacji : 2019-01-02 11:40 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2019-10-21 12:13 Osoba modyfikująca : Katarzyna Sosnowska-Gizińska