BIP Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

Klauzula Informacyjna

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie, ul. Jaracza 1, zarejestrowany w Rejestrze Instytutów Naukowych prowadzonym przez Polską Akademię Nauk pod numerem RIN-I-30/98, NIP: 525-00-12-159, REGON: 000326210.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych Pana Krzysztofa Radtke, z którym można się skontaktować drogą elektroniczną: iod@ispan.waw.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
• informowania o przedsięwzięciach, których Instytut jest organizatorem lub współorganizatorem, w tym także za pośrednictwem biuletynu;
• realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Instytucie na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
• wykonywania zawartych umów oraz realizacji zamówień;
• oraz w celach związanych z działalnością naukową, w tym z upowszechnianiem nauki na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-f RODO.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą współpracownicy i pracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, jest jednak niezbędne do realizacji zadań Instytutu i wykonywania zawieranych umów.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.


Data wytworzenia: 2018-12-31 Autor: Katarzyna Sosnowska-Gizińska Data publikacji: 2019-01-02 15:01 Osoba udostępniająca na stronie: Katarzyna Sosnowska-Gizińska Data ostatniej modyfikacji: 2023-12-21 Osoba modyfikująca: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
Podmiot udostępniający informacje: BIP Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk Data stworzenia : 2019-01-02 11:40 Autor : Artur Juźwik Data publikacji : 2019-01-02 11:40 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2024-02-26 11:26 Osoba modyfikująca : Katarzyna Sosnowska-Gizińska