BIP Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

Asystent lub adiunkt w Zakładzie Badań Narodowościowych

DYREKTOR
INSTYTUTU SLAWISTYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK
OGŁASZA KONKURS
na stanowisko asystenta lub adiunkta
w Zakładzie Badań Narodowościowych

 

WARUNKI KONKURSU:

Wymagania

 • Tytuł magistra lub stopień doktora nauk humanistycznych uzyskany do 5-ciu lat przed ogłoszeniem konkursu;
 • dorobek naukowy w zakresie nauk o kulturze i religii potwierdzony w publikacjach również w międzynarodowych punktowanych czasopismach;
 • zainteresowania naukowe związane z problematyką badań narodowościowych;
 • doświadczenie w pracy zespołowej;
 • doświadczenie w pozyskiwaniu grantów;
 • znajomość języka angielskiego i polskiego oraz wybranego języka słowiańskiego;

Mile widziane

 • znajomość innych języków obcych, w tym języków mniejszościowych;
 • doświadczenie w zakresie dydaktyki i/lub upowszechniania nauki;
 • stworzona międzynarodowa sieć badawcza.

Kandydaci powinni złożyć

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Dyrektor Instytutu Slawistyki PAN;
 • życiorys naukowy wraz z listą publikacji;
 • odpis dyplomu magistra lub doktora;
 • w przypadku magistra: informację o przygotowywanej rozprawie doktorskiej i jej zaawansowaniu.

Termin składania dokumentów

 • do 31.10.2021

Forma składania dokumentów

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w terminie do końca listopada 2021 r. Podczas rozmowy kandydat/kandydatka zostanie poproszony/a o przedstawienie planu badawczego oraz pomysłów na wnioski grantowe.

Komisja konkursowa rozstrzygnie konkurs zgodnie z regulaminem obowiązującym w IS PAN zamieszczonym stronie internetowej w zakładce Oferty pracy.

Zatrudnienie planowane jest od 1 grudnia 2021 na czas określony z możliwością przedłużenia umowy o pracę na czas nieokreślony.

Osoba przyjęta do pracy otrzyma możliwości wyjazdów do zagranicznych ośrodków naukowych w ramach zawartych przez Instytut Slawistyki PAN umów, pomoc w przygotowywaniu wniosków grantowych oraz stabilne zatrudnienie. Będzie poproszona o złożenie w Instytucie Slawistyki PAN oświadczeń o dziedzinie i dyscyplinie naukowej, o zaliczaniu do potencjału naukowego jednostki w odpowiedniej dyscyplinie, o afiliowaniu osiągnięć naukowych w Instytucie Slawistyki PAN oraz o podstawowym miejscu pracy.

Od osoby przyjętej będziemy oczekiwać aktywnego zaangażowania się w przygotowanie i złożenie międzynarodowego wniosku badawczego.

Wszystkie oferty powinny zawierać klauzulę: „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w kwestionariuszu osobowym, zwanym CV, dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.”


Data wytworzenia: 2021-06-09 Autor: Dyrektor - Anna Zielińska Data publikacji: 2021-06-10 10:21 Osoba udostępniająca na stronie: Katarzyna Sosnowska-Gizińska Data ostatniej modyfikacji: 2021-12-03 Osoba modyfikująca: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
Data stworzenia : 2019-01-02 11:40 Autor : Artur Juźwik Data publikacji : 2019-01-02 11:40 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2019-10-21 12:13 Osoba modyfikująca : Katarzyna Sosnowska-Gizińska