BIP Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Anthropos IPAN (2019/2020)

Szkoła Doktorska Anthropos Instytutów Polskiej Akademii Nauk ogłasza nabór na rok akademicki 2019/2020. Szkoła prowadzi kształcenie w zakresie archeologii, geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, historii, językoznawstwa, literaturoznawstwa, nauk o kulturze i religii oraz nauk o sztuce. Kształcenie będzie realizowane z udziałem pracowników Instytutu Archeologii i Etnologii, Instytutu Badań Literackich, Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego, Instytutu Historii im. T. Manteuffla, Instytutu Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów, Instytutu Języka Polskiego, Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych, Instytutu Slawistyki oraz Instytutu Sztuki.

Rekrutacja do Szkoły Anthropos Instytutów PAN odbywa się w trybie otwartego konkursu w dwóch etapach (Zasady rekrutacji). Kandydaci, którzy pomyślnie przejdą ocenę złożonej dokumentacji zostaną dopuszczeni do rozmowy kwalifikacyjnej. Orientacyjny limit miejsc w Szkole: 20.

 

Wymagane dokumenty*:

 • podanie o przyjęcie do Szkoły ze wskazaniem instytutu, w którym kandydat chciałby realizować projekt badawczy, zaadresowane do kierowniczki Szkoły, według wzoru udostępnionego przez Szkołę,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, lub zaświadczenie z miejsca kształcenia o uzyskaniu tytułu magistra (w przypadku obcokrajowców – dokumentu równorzędnego), lub zaświadczenie o dopuszczeniu do obrony, która odbędzie się przed 1 października 2019 r., lub zaświadczenie o realizowaniu „Diamentowego Grantu”,
 • projektpracy doktorskiej (do 5 stron znormalizowanego tekstu),
 • życiorys naukowy ze spisem publikacji i innych osiągnięć naukowych,
 • kopia pracy magisterskiej lub jej odpowiednika (w postaci pliku najlepiej w formacie PDF na nośniku danych),
 • certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego co najmniej na poziomie B2 (lub odpowiednik); w przypadku braku zaświadczenia część rozmowy kwalifikacyjnej może zostać przeprowadzona w wybranym przez kandydata języku kongresowym,
 • dane kontaktowe pracownika naukowego, który mógłby przedstawić własną opinię o kandydacie (wraz ze zgodą na dalsze przetwarzanie danych osobowych),
 • dwie fotografie (35 × 45 mm),
 • kwestionariusz osobowy,
 • dla cudzoziemców: poświadczenie dyplomu ukończenia studiów lub dokumentu równorzędnego klauzulą apostille, lub uwierzytelnienia tych dokumentów za pośrednictwem Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).
 • potwierdzenie przelewu opłaty rekrutacyjnej.Opłata rekrutacyjna w r. 2019/20 wynosi 50 zł. Kandydat powinien dokonać płatności na konto Instytutu Historii PAN, na numer rachunku 04 1130 1017 0020 1463 2420 0002 (Bank Gospodarstwa Krajowego, kod SWIFT: GOSKPLPW), a w tytule wpłaty wpisać „rekrutacja” oraz podać swoje imię i nazwisko. W uzasadnionym wypadku kandydat może wystąpić z wnioskiem o zwolnienie z opłaty rekrutacyjnej. Do wniosku należy załączyć dokumentację potwierdzającą zasadność ubiegania się o zwolnienie z opłaty. Decyzję w sprawie zwolnienia kandydata z opłaty rekrutacyjnej podejmuje kierowniczka Szkoły Doktorskiej.

Dokumenty należy składać od 17 czerwca do 5 września 2019 r. w siedzibie Szkoły Doktorskiej w Instytucie Historii PAN lub nadesłać pocztą na adres Instytut Historii PAN, Rynek Starego Miasta 29/31, 00-272 Warszawa z dopiskiem: Szkoła Doktorska. Dokumenty wysłane pocztą tradycyjną należy także wysłać w formie skanu pocztą elektroniczną na adres szkola.anthropos@ihpan.edu.pl. Dokumenty, które zostaną złożone po terminie określonym w ogłoszeniu rekrutacyjnym, nie będą oceniane.

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach 23–27 września 2019 r. O terminie rozmowy wybrani kandydaci zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

* Podane przez kandydata dane osobowe są przetwarzane na potrzeby procesu rekrutacji przez następujących Administratorów Danych: 1. Instytut Historii PAN, Rynek Starego Miasta 29/31, 00-272 Warszawa; 2. Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Al. Solidarności 105, 00-140 Warszawa; 3. Instytut Badań Literackich PAN, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa; 4. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyńskiego PAN, ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa; 5. Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN, ul. Nowy Świat 72, pok. A09, 00-330 Warszawa; 6. Instytut Języka Polskiego PAN, Al. Mickiewicza 31, 31-120 Kraków; 7. Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN, ul. Nowy Świat 72, lok. 327, 00-330 Warszawa; 8. Instytut Slawistyki PAN, ul. Bartoszewicza 1b/17, 00-337 Warszawa; 9. Instytut Sztuki PAN, ul. Długa 26/28, 00-950 Warszawa, którzy w ramach zawartej umowy o współadministrowaniu danymi osobowymi są Współadministratorami Danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do procesu rekrutacji. Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji, w tym archiwizacji. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną. 

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych IH PAN: iodo@ihpan.edu.pl. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: https://ihpan.edu.pl/o‐instytucie/ochrona‐danych‐osobowych/, a pełna klauzula informacyjna znajduje się na stronie: https://ihpan.edu.pl/szkola-doktorska-anthropos-ipan/rekrutacja/klauzula-informacyjna-rodo/.


Data wytworzenia: 2019-05-13 Autor: Szkoła Doktorska Anthropos IPAN Data publikacji: 2019-05-26 00:01 Osoba udostępniająca na stronie: Katarzyna Sosnowska-Gizińska Data ostatniej modyfikacji: 2019-09-04 Osoba modyfikująca: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
Podmiot udostępniający informacje: BIP Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk Data stworzenia : 2019-01-02 11:40 Autor : Artur Juźwik Data publikacji : 2019-01-02 11:40 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2023-05-29 15:24 Osoba modyfikująca : Katarzyna Sosnowska-Gizińska